POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Obowiązek informacyjny dla dostawców towarów i usług

Informacja na temat zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO:

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela.

Kim jesteśmy? 

Przemysław Olejniczak, prowadzący działalność gospodarczą PRO ASSISTANT Przemysław Olejniczak z siedzibą w (61-012) Poznaniu, przy ul. Nadolnik 10 b/9 posiadający nr NIP: 7811812215 oraz nr REGON: 387291470 będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza, że decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania tych danych.

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić sowie żądanie, do kogo mogę się zwrócić?

Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, jednakże w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt: rodo@proassistant.pl

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy i/lub realizacji umowy/zamówień w związku ze świadczeniem na naszą rzecz lub przez nas sprzedaży towarów/usług.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli archiwizacją dokumentacji, itp.
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli  na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

d) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.

Czym jest nasz prawnie uzasadniony interes?

 • Ochrona przed naszymi roszczeniami
 • Ofertowanie bieżącym Klientom dodatkowych usług

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

Dostęp do Państwa danych będą mieć podmioty uprawnione na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, a także wspomagające nas w czynnościach: informatycznych (w tym hostingowych), prawnych, audytowych, windykacyjnych, podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, banki, biura rachunkowe i inne. Państwa dane osobowe mogą nie będą  przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani udostępniane Organizacjom Międzynarodowym.

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO:

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń.

b)      informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

c)      jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d)      informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do:

• Przejrzystej (zrozumiałej komunikacji) z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w tym szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO

• Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO

• Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO

• Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO

• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub Państwu są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO, zgodnie z art. 18 RODO

• Zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi danych, czyli realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość)

• Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO

• Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO

• Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2, jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO

 • Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

e)      informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne ze względu na proces sprzedaży/zakupu towarów/usług. W przypadku ich niepodania nie będziemy mieć możliwości nawiązania umowy/złożenia zamówienia oferowanych przez Państwa lub przez nas towarów/usług.

f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie sortujemy także profilowania.

Na podstawie art. 14 RODO informujemy zgodnie z: 

ust. 1 lit. d – kategorie odnośnych danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Dostawca towarów/usług/Klient. 

Ust. 2 lit. f –  źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogliśmy także pozyskać z rejestrów publicznych, takich jak baza: KRS, CEDIG, REGON.

 

 

2. Obowiązek informacyjny dla osób wysyłających zapytanie przez formularz kontaktowy

Informacja na temat zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO:

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela

Kim jesteśmy? 

Przemysław Olejniczak, prowadzący działalność gospodarczą PRO ASSISTANT Przemysław Olejniczak z siedzibą w (61-012) Poznaniu, przy ul. Nadolnik 10 b/9 posiadający nr NIP: 7811812215 oraz nr REGON: 387291470 będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza, że decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania tych danych.

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić sowie żądanie, do kogo mogę się zwrócić?

Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, jednakże w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt: rodo@proassistant.pl

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy i/lub realizacji umowy/zamówień
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli  na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

d) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.

Czym jest nasz prawnie uzasadniony interes?

 • Prowadzenie bieżącej komunikacji w związku z zapytaniami przesyłanymi pocztą e-mail lub przez formularz kontaktowy
 • Ochrony przed ewentualnymi roszczeniami
 •  Jeżeli komunikacja za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego dotyczyć będzie nawiązania umowy współpracy, otrzymania oferty wówczas odpowiednią przesłanką będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

Dostęp do Państwa danych będą mieć podmioty uprawnione na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, a także wspomagające nas w czynnościach: informatycznych (w tym hostingowych), prawnych, audytowych, windykacyjnych, podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, banki, biura rachunkowe i inne. Państwa dane osobowe mogą nie będą  przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani udostępniane Organizacjom Międzynarodowym.

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO:

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń – w przypadku nawiązania relacji handlowych. W sytuacji, gdy nie nawiążemy relacji handlowych Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 12 miesięcy lub wcześniej.

b)      informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

c)      jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d)      informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do:

• Przejrzystej (zrozumiałej komunikacji) z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w tym szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO

• Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO

• Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO

• Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO

• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub Państwu są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO, zgodnie z art. 18 RODO

• Zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi danych, czyli realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość)

• Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO

• Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO

• Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2, jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

e)      informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne ze względu na proces sprzedaży/zakupu towarów/usług. W przypadku ich niepodania nie będziemy mieć możliwości nawiązania umowy/złożenia zamówienia oferowanych przez Państwa lub przez nas towarów/usług.

f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie sortujemy także profilowania.

Na podstawie art. 14 RODO informujemy zgodnie z: 

ust. 1 lit. d – kategorie odnośnych danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Dostawca towarów/usług/Klient.

Ust. 2 lit. f –  źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogliśmy także pozyskać z rejestrów publicznych, takich jak baza: KRS, CEDIG, REGON.

 

INFORMACJA NT. PLIKÓW COOKIES:

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Każdy użytkownik strony: www.ngq.pl ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies.

Na stronie www.ngq.pl wykorzystywane są następujące pliki cookies(dane na dzień 1.01.2022r):

 • obfx-policy-consent
 • _gat
 • _ga
 • _gid
 • collect
 • _dc_gtm_UA#
 • dt_sc

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony: www.ngq.pl Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie: www.ngq.pl